Phần 2: các biện pháp xử lý sóng hài.Các biện pháp xử lý sóng hài:

1. Sử dụng cuộn kháng lọc sóng hài:

Để lọc sóng hài cho tụ bù chỉ cần lắp nối tiếp Cuộn kháng lọc sóng hài với Tụ bù. Có nhiều loại cuộn kháng 6%, 7%, 14% và được chế tạo tương ứng với các dung lượng khác nhau của tụ bù. Ví dụ cuộn kháng Mikro 7% dùng cho tụ bù 50kVAr cho phép lọc sóng hài bậc 5,7.

2. Dùng bộ lọc tích cực

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

One thought on “Phần 2: các biện pháp xử lý sóng hài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *