last day on earth 1 5 9 hack fulllink app :

litter K
1 tách để nhân 2 món
2 vũ khí bất khả chiến bại vs trang bị
3 nghề không cần nguyên liệu
4 sát thương tăng lên 3000 (không tăng tốc độ này mà không có kinh nghiệm) (bao gồm cả nhân vật và zombie)
5 món đồ bị khóa không cần lv theo yêu cầu
6 giả lv 100
7 không sử dụng năng lượng
8 cá nhân và cá nhân (đồng xu)
9 thẳng chuyển đến nơi
10 tủ khóa có sẵn
11 mục trong hộp thư đến 9999
12 món trong ngực 9999
13 sử dụng các vật không giảm
14 tốc độ tấn công tăng lên
15 máu vô hạn (nhân vật và zombie sẽ bất tử)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 to multiply 2 items
2 invincible weapons vs equipped
3 craft do not need raw materials
4 increased damage to 3000 (do not increase this without experience) (including character and zombie)
5 unlocked items do not need lv as required
6 fake lv 100
7 does not use energy
8 extra and personal (coin)
9 straight transfer to the place
10 locker chests available
11 items in inbox 9999
12 items in chest 9999
13 using non-decreasing items
14 attack speed increased
15 infinite blood (characters and zombies will immortal)
………………………………………………………
link app:

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/cong-nghe

2 thoughts on “last day on earth 1 5 9 hack full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *