Hiệu quả sử dụng bộ lọc sóng hài tích cực của VNGKhi có bộ lọc dòng điện hình sin
Khi không có bộ lọc, sóng hài ảnh hưởng làm dòng không sin
Nhà cung cấp: www.vngco.com.vn
Liên Hệ: 0936 988 212 Hoà

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *