Chữ G – bảng chữ cái tiếng Anh cho trẻ emChữ cái G là chữ thứ 7 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ G với:
G is for Gorilla — Chữ G là con khỉ đột.
Giraffe starts with G — Hươu cao cổ bắt đầu bằng chữ G.

The next letter is G. (Chữ cái tiếp theo là chữ G)
G is for Gorilla. (Chữ G là con khỉ đột)
The gorilla is swinging in the jungle. (Con khỉ đột đang đánh đu ở trong rừng)
Who is this tall animal? (Con vật nào cao vậy nhỉ?)
This is the giraffe. (Đây là con hươu cao cổ)
Giraffe starts with G. (Hươu cao cổ bắt đầu bằng chữ G)
And who is under the giraffe? (Còn con nào ở dưới con hươu cao cổ vậy?)
It’s the goat. (Đó là con dê)
Goat starts with G. (Con dê bắt đầu bằng chữ G)
The gorilla is going back to his home. (Chú khỉ đột đang quay trở về nhà)
And there is a friend following him. (Và có người bạn đang theo nó)
Who is that? (Ai vậy nhỉ?
That’s me, I’m swinging in the jungle. (Là tôi đấy, tôi đang đánh đu ở trong rừng)
Swinging in the jungle is great… (Đu dây ở trong rừng thật tuyệt vời)
The next letter is H. (Chữ cái tiếp theo là chữ H)

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *