Cách gỡ bỏ mật khẩu file excel không cần phần mềm| Remove password file excel VBA without softwareÁp dụng cho file cài VBA đuôi .XLSM. Khi bạn làm hết các cách mà vẫn không gỡ được thì hãy thử cách cuối cùng này.
Using for file with extention XLSM. This is the last method if you tried other ways.

1. Đổi đuôi file cần gỡ pass thành .zip/CHANGE FILE TO .ZIP
2. Copy file zip thành 1 file mới/ COPY AND PAST FILE ZIP

3. Giải nén file zip/ Extract To This One

4. Nhấn file xl và nhấn file worksheet/CLICK TO FILE XL AND CLICK TO FILE WORKSHEET

5. Nhấp phải file sheet1,2,3… mở bằng notepad/Right click file sheet 1,2,3… Open with notepad

6. Nhấn Ctr +F gõ vào SHEETPROTECT, find/ CTR+ F AND FIND SHEETPROTECT

7. Chọn sheetprotect……. và xóa và save / Select sheetprotect….. and delete and save

8. Copy file worksheet vừa chỉnh sửa vào file zip/ COPY REVISED WORKSHEET TO FILE ZIP

9. Đổi đuôi zip thành xlsm/change file zip to xlsm

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *