Cabs, Insert Talbe Content, Page number, Break Page trong WordMình đã có Video chia sẻ 2 chức năng quan trọng và thông dụng cho người làm kỹ thuật:
1.Source: Để ghi chú tài liệu tham khảo (Refer) cho tài liệu đang soạn thảo.
2.Mail Merge: Trộn thư với list từ excel, áp dụng làm nhiều biên bản nghiệm thu có mẫu giống nhau, chỉ thay đổi nội dung ngày tháng, vị trí, công tác nghiệm thu.

Video này sẽ hướng dẫn thêm các chức năng: Cabs, Insert Talbe Content, Page number, Break Page trong Word.

Với các video trên, các bạn làm kỹ thuật nói chung cũng như xây dựng nói riêng hoàn toàn làm chủ được công việc của mình rồi.

Chúc thành công!

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *