8 Câu: Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo, Ngắm cảnh đời tâm não bắt cuồng. – Chú Giải*** 400 Chú giải 8 câu bài “Diệu Pháp Quang-Minh”, Năm Canh-Thìn, 244 câu. Xem trên Youtube:

Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo,
Ngắm cảnh đời tâm não bắt cuồng.
Hiệu Điên Khùng ban rải dư muôn.
Khùng đạo-đức Khùng câu tuyệt-diệu.
Khùng toán biết âm-dương kết-liễu.
Khùng huyền-cơ Khùng Đạo Thích-Ca.
Hươi bút thần dẹp lũ cáo-xà,
Loài độc-địa toan trừ dứt nọc.
*** 401 Chú giải 8 câu bài “Diệu Pháp Quang-Minh”, Năm Canh-Thìn, 244 câu. Xem trên Youtube:

LƯỢC GIẢI
(Từ câu 13 tới câu 20)
Đức Thầy luôn nói những lời khiêm nhượng, lúc nào cũng tỏ ra mình là người khờ khạo ngu dốt để tìm phương tiện giác tỉnh quần sanh. Bởi tâm trí Ngài quá thương xót chúng sanh nên luôn lo lắng cứu độ.
Tuy hình tướng bên ngoài giả dạng Điên Khùng, song lời ý Pháp của Ngài thốt ra toàn những lời cao sâu mầu diệu. Bởi Ngài đã thông đạt sự vận chuyển và sự liên kết của cơ tạo hóa tới đây sẽ ra sao và giáo pháp mầu diệu của Đức Phật mà nhà tu thành đạt như thế nào.
Ngài cũng có bổn phận dẹp trừ tận gốc những loài ác hung phiền não bằng ngọn bút thần của Ngài để đưa chúng sanh sang bờ giác.

© Youtube:

© Facebook:

© Blogger:

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao Hoa Hao1:

Chú Giải Sấm Giảng Quyển Nhứt:
Chú Giải Sấm Giảng Quyển Nhì:
Chú Giải Sấm Giảng Quyển Ba:
Chú Giải Sấm Giảng Quyển Tư:
Chú Giải Sấm Giảng Quyển Năm:

Chú Giải Bài lộ Chút Cơ Huyền:
Chú Giải bài Ông Lương-Văn-Tốt:
Chú Giải Bài Bánh Mì:
Chú Giải Bài Mặc Tình Ai:
Chú Giải Bài Cho Đức Ông Mất Ghe:
Chú Giải Bài Thiên-Lý Ca:
Chú Giải Bài Luận Việc Tu-Hành:
Chú Giải Bài Viếng làng MỸ-HỘI-ĐÔNG (Long-Xuyên):
Chú Giải Bài Cho Ông Tham Tá Ngà:
Chú Giải Bài “Tỉnh Bạn Trần Gian”:
Chú Giải Bài Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện:
Chú Giải Bài Dặn-Dò Bổn-Đạo:
Chú Giải Bài: “Diệu Pháp Quang-Minh”:

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/giai-tri

2 thoughts on “8 Câu: Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo, Ngắm cảnh đời tâm não bắt cuồng. – Chú Giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *